หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
681 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.พ./2559
682 การขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง หรือการขอขยายห้องเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.พ./2559
683 จดหมายข่าว กกต. หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 08 ก.พ./2559
684 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ก.พ./2559
685 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.พ./2559
686 ขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 และกิจกรรมวันมวยไทย" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.พ./2559
687 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 04 ก.พ./2559
688 เชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 03 ก.พ./2559
689 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.พ./2559
690 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ยุติความรุนแรงและการรังแกในโรงเรียน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.พ./2559
691 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.พ./2559
692 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 ก.พ./2559
693 โครงการโรงเรียนประชารัฐ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 28 ม.ค./2559
694 แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ม.ค./2559
695 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา mai15 26 ม.ค./2559
696 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ครั้งที่ 1 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 26 ม.ค./2559
697 การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียน หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 26 ม.ค./2559
698 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 รร.เตรียมอุดม หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ม.ค./2559
699 ขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา sasiwimol 21 ธ.ค./2558
700 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและผู้เกี่ยวข้องการแข่งขันกีฬ 101 เกมส์ หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ธ.ค./2558

หน้า