หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
701 สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาในสังกัด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 30 พ.ค./2559
702 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
703 ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
704 เอกสารวิชาการ "การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
705 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
706 การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
707 การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
708 การใช้แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล sasiwimol 27 พ.ค./2559
709 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
710 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
711 ข้อมูลรานละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 26 พ.ค./2559
712 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
713 รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
714 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 พ.ค./2559
715 สำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และปี 2556 (งบแปรญัตติ) รายการค่าครุภัณฑ์ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 พ.ค./2559
716 การส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 24 พ.ค./2559
717 เลื่อนอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 23 พ.ค./2559
718 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ค./2559
719 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ1 ผลิตภัณฑ์ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 19 พ.ค./2559
720 ขอเชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2559

หน้า