หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
761 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 02 มิ.ย./2559
762 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 มิ.ย./2559
763 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
764 มาตรการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
765 การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
766 ขอความร่วมมือข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลการเพิ่มขึ้นของนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
767 โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ปี 3 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
768 สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาในสังกัด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 30 พ.ค./2559
769 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
770 ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
771 เอกสารวิชาการ "การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
772 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
773 การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
774 การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
775 การใช้แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล sasiwimol 27 พ.ค./2559
776 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
777 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
778 ข้อมูลรานละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 26 พ.ค./2559
779 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
780 รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559

หน้า