หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
761 โครงการโรงเรียนประชารัฐ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 28 ม.ค./2559
762 แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้ยาเสพติด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ม.ค./2559
763 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา mai15 26 ม.ค./2559
764 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์" ครั้งที่ 1 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 26 ม.ค./2559
765 การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียน หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล nattapong 26 ม.ค./2559
766 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 รร.เตรียมอุดม หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ม.ค./2559
767 ขอความร่วมมือให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา sasiwimol 21 ธ.ค./2558
768 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและผู้เกี่ยวข้องการแข่งขันกีฬ 101 เกมส์ หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ธ.ค./2558
769 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ธ.ค./2558
770 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษาเกมส์" ครั้งที่ 6 หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ธ.ค./2558
771 การจัดอบรมการใช้งาน Smart OBEC ในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ธ.ค./2558
772 การสำรวจข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 ธ.ค./2558
773 การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล sasiwimol 21 ธ.ค./2558
774 การอบรมครูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1-B2 ทางออนไลน์ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล sasiwimol 21 ธ.ค./2558
775 ให้กำชับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล sasiwimol 21 ธ.ค./2558
776 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนสอบ spk-test โรงเรียนสารคามพิทยาคม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา sasiwimol 21 ธ.ค./2558

หน้า