หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
81 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
82 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
83 รับสมัครทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
84 การให้กู้ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 17 มิ.ย./2562
85 การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9” หนังสือราชการอำนวยการ patcha 17 มิ.ย./2562
86 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
87 ขอความร่วมมือดำเนินการตามเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
88 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 5 (เที่ยว ไทย เท่) และร่วมโครงการอบรม "สุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋ ไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
89 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
90 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
91 การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 มิ.ย./2562
92 โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 1019) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 มิ.ย./2562
93 การคัดกรองการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 มิ.ย./2562
94 ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 มิ.ย./2562
95 แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
96 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
97 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 10 มิ.ย./2562
98 ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
99 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
100 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2562

หน้า