หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
81 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ส.ค./2562
82 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2562
83 การคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2562
84 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อเด็กดีเด่น เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ส.ค./2562
85 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 ส.ค./2562
86 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์-สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ส.ค./2562
87 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ส.ค./2562
88 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ส.ค./2562
89 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ส.ค./2562
90 ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ส.ค./2562
91 ประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ส.ค./2562
92 การประกวดนวัตกรรมทักษะทางการลูกเสือ (D.I.Y By Scout) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
93 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
94 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "บริส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี 2 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
95 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผลคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
96 มาตรการดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 ส.ค./2562
97 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2562
98 มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียนเกินจำเป็น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 ส.ค./2562
99 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2562
100 ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2562

หน้า