หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
121 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.ค./2562
122 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ค./2562
123 การประกวดโครงการนักเรียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ค./2562
124 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 ก.ค./2562
125 หนังสือบทกลอนขยายความ หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 ก.ค./2562
126 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2562
127 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 มิ.ย./2562
128 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2562) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 มิ.ย./2562
129 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,เซปักตะกร้อ,เปตองต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 21 มิ.ย./2562
130 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 มิ.ย./2562
131 การรายงานผู้เรียนในสังกัดที่มี ID PLAN และ Portfolio เพื่อศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและรายงายงานนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลากคัน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
132 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
133 ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
134 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
135 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
136 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
137 รับสมัครทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
138 การให้กู้ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562" หนังสือราชการอำนวยการ patcha 17 มิ.ย./2562
139 การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 9” หนังสือราชการอำนวยการ patcha 17 มิ.ย./2562
140 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562

หน้า