หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
141 ขอความร่วมมือดำเนินการตามเฝ้าระวังควบคุมโรคมือ เท้า ปาก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
142 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา "เที่ยวทางธรรม วิถีไทย" ปีที่ 5 (เที่ยว ไทย เท่) และร่วมโครงการอบรม "สุดยอดภาษาไทย เก๋ไก๋ ไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
143 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
144 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2562
145 การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 มิ.ย./2562
146 โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 1019) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 มิ.ย./2562
147 การคัดกรองการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 มิ.ย./2562
148 ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 มิ.ย./2562
149 แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
150 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
151 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 10 มิ.ย./2562
152 ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
153 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
154 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2562
155 โครงการส่งเสริมยุวกาดบำเพ็ญประโยชน์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2562
156 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2 และ มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2562
157 เชิญร่วมประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์(ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหากรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2562
158 ประชาสัมธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สพฐ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 23 พ.ค./2562
159 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 22 พ.ค./2562
160 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2562

หน้า