หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
141 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2561
142 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มิ.ย./2561
143 ขยายระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2561
144 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เต้น เติม ฝัน" "Dance to dream" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2561
145 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 พ.ค./2561
146 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูฯ ที่มีคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 25 พ.ค./2561
147 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมกิจกรรม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ค./2561
148 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีจี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2561
149 แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2561
150 โครงการเปิดพื้นที่การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2561
151 การสำรวจข้อมูลนักเรียนที่พักอยู่ในหอพัก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ค./2561
152 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 พ.ค./2561
153 ติดตามการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล boonyiem 10 พ.ค./2561
154 ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่เกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ค./2561
155 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชนไทย OBEC -JR.NBA Coach Academy 2018 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 เม.ย./2561
156 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 เม.ย./2561
157 เชิญชวนรณรงค์ตามนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 เม.ย./2561
158 การจัดสรรเงินงบประมาณในการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 เม.ย./2561
159 การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 เม.ย./2561
160 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 23 เม.ย./2561

หน้า