หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
141 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ย./2561
142 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 พ.ย./2561
143 มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ย./2561
144 การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ย./2561
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 พ.ย./2561
146 การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
147 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
148 การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
149 การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
150 สื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
151 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
152 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
153 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambaddador Campขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambaddador Camp หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
154 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม Walailak Young Ambaddador Camp หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
155 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
156 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 พ.ย./2561
157 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 31 ต.ค./2561
158 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมเพศ พ.ศ.2558 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ต.ค./2561
159 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม " ปั่นหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน @ บุรีรัมย์ " หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ต.ค./2561
160 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 ต.ค./2561

หน้า