หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
161 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 เม.ย./2561
162 แจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 เม.ย./2561
163 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 เม.ย./2561
164 การเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 เม.ย./2561
165 การคัดเลือกรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2561
166 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2561 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2561
167 ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 เม.ย./2561
168 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 เม.ย./2561
169 การเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 มี.ค./2561
170 ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชชการทหารกองประจำการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2561
171 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มี.ค./2561
172 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มี.ค./2561
173 เกียรติบัตรการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มี.ค./2561
174 การจัดทำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มี.ค./2561
175 การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 23 มี.ค./2561
176 ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 มี.ค./2561
177 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขึ้นสูง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 มี.ค./2561
178 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มี.ค./2561
179 ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มี.ค./2561
180 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2561

หน้า