ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
1 เกียรติบัตร Best Practice 29 ต.ค 61 08/พ.ย./18 akkarawit
2 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 62 29/ต.ค./18 u.reerom
3 เกียรติบัตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 17/ก.ย./18 akkarawit
4 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 14 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
5 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 13 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
6 เกียรติบัตรถอดบทเรียนจาก Boot Camp 8 ก.ย 61 12/ก.ย./18 akkarawit
7 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 2 ก.ย 61 รุ่นที่ 3 03/ก.ย./18 akkarawit
8 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 1 ก.ย 61 รุ่นที่ 2 03/ก.ย./18 akkarawit
9 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 31 ส.ค 61 รุ่นที่ 1 03/ก.ย./18 akkarawit
10 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 4.2 28/ส.ค./18 phatchara
11 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 4.1 28/ส.ค./18 phatchara
12 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 2 28/ส.ค./18 phatchara
13 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 1 28/ส.ค./18 phatchara
14 รายงานผลสอบ O-NET60 27/ส.ค./18 akkarawit
15 เกียรติบัตรวันที่ 20 ส.ค 61นักเรียน 20 สค 2561 26/ส.ค./18 akkarawit
16 เกียรติบัตรเข้าค่ายโรงเรียนคุณธรรม(ครู) 20 สค 2561 26/ส.ค./18 akkarawit
17 ดาวน์โหลด test blueprint O-NET 2561 07/ส.ค./18 akkarawit
18 แบบฟอร์มรายงานมาตรฐานเขต 11/ก.ค./18 phatchara
19 เกียรติบัตรอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล (5-6 ก.ค 61) แก้ไข 10/ก.ค./18 akkarawit
20 เกียรติบัตรการแข่งขันวันภาษาไทย 8 มิ.ย 61 25/มิ.ย./18 akkarawit

หน้า