ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
1 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการรวมพลังสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 03/ต.ค./19 akkarawit
2 ดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 17/ก.ย./19 akkarawit
3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) 05/ก.ย./19 akkarawit
4 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562 31/ก.ค./19 nattapong
5 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21/มิ.ย./19 patcha
6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 13/มิ.ย./19 akkarawit
7 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 04/มิ.ย./19 akkarawit
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 22/พ.ค./19 nongnapat
9 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรหลักสูตร"ต้านทุจริตศึกษา" 13-14 พ.ค.62 14/พ.ค./19 akkarawit
10 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Best Practice วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 05/มี.ค./19 akkarawit
11 แบบฝึกนับข้าราชการครูฯ ที่มีอยู่จริง ณ 1 มี.ค.62 28/ม.ค./19 u.reerom
12 สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20/พ.ย./18 u.reerom
13 เกียรติบัตร Best Practice 29 ต.ค 61 08/พ.ย./18 akkarawit
14 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 62 29/ต.ค./18 u.reerom
15 เกียรติบัตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 17/ก.ย./18 akkarawit
16 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 14 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
17 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 13 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
18 เกียรติบัตรถอดบทเรียนจาก Boot Camp 8 ก.ย 61 12/ก.ย./18 akkarawit
19 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 2 ก.ย 61 รุ่นที่ 3 03/ก.ย./18 akkarawit
20 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 1 ก.ย 61 รุ่นที่ 2 03/ก.ย./18 akkarawit

หน้า