ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

ลำดับ หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
1 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562 31/ก.ค./19 nattapong
2 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21/มิ.ย./19 patcha
3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 13/มิ.ย./19 akkarawit
4 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 04/มิ.ย./19 akkarawit
5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 22/พ.ค./19 nongnapat
6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรหลักสูตร"ต้านทุจริตศึกษา" 13-14 พ.ค.62 14/พ.ค./19 akkarawit
7 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร Best Practice วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 05/มี.ค./19 akkarawit
8 แบบฝึกนับข้าราชการครูฯ ที่มีอยู่จริง ณ 1 มี.ค.62 28/ม.ค./19 u.reerom
9 สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 20/พ.ย./18 u.reerom
10 เกียรติบัตร Best Practice 29 ต.ค 61 08/พ.ย./18 akkarawit
11 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 62 29/ต.ค./18 u.reerom
12 เกียรติบัตรการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 17/ก.ย./18 akkarawit
13 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 14 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
14 เกียรติบัตรกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 13 ก.ย 61 15/ก.ย./18 akkarawit
15 เกียรติบัตรถอดบทเรียนจาก Boot Camp 8 ก.ย 61 12/ก.ย./18 akkarawit
16 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 2 ก.ย 61 รุ่นที่ 3 03/ก.ย./18 akkarawit
17 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 1 ก.ย 61 รุ่นที่ 2 03/ก.ย./18 akkarawit
18 เกียรติบัตรครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 31 ส.ค 61 รุ่นที่ 1 03/ก.ย./18 akkarawit
19 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 4.2 28/ส.ค./18 phatchara123
20 เอกสารการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS) องค์ประกอบที่ 4.1 28/ส.ค./18 phatchara123

หน้า