โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
khamsan

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม รับการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นสถานศึกษาจะได้รับการประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ด้าน รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ด้านที่ ๓ การบริหารการจัดการ
ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
ด้านที่ ๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา
 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
khamsan
รูปภาพของ khamsan
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 14/ม.ค./2562 - 15:51 pm
ชื่อ คำสัน แน่นอุดร
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1189.html