การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยมีนายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า  1.เพื่อให้ข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รัก และศรัทธา มีจิตสำนึกในความเป็นครูและประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  2.เพื่อให้ข้าราชการครูผู้ช่วย มีความรู้และแนวปฏิบัติงานมีทักษะและวิธีการจัดการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับนักเรียน   3.เพื่อให้ข้าราชการครูผู้ช่วย มีความรู้ทักษะในการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน และสามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน  สู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดขึ้นที่ ณ  ห้องประดับทอง  โรงแรมเพชรรัชต์  การ์เด้น

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 24/พ.ค./2561 - 11:44 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1806.html