ประชุมเชิงปฎิบัติการการทดลองระบบการสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ด้วยระบบ TEPE

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายบัณฑิต  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานประชุมเชิงปฎิบัติการการทดลองระบบการสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ด้วยระบบ TEPE ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดให้มีการยกระดับคุณภาพครูผู้สอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาหลักมีความจำเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านเนื้อหาและความสามารถในการจัดการเรียนรู้  การออกข้อสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตร และการพัฒนาเนื้อหา ตำราเรียนให้มีมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแล้วยังช่วยในการลดช่องว่างในการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกส่วนหนึ่ง ด้านการยกระดับคุณภาพครูผู้สอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางให้มีการทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในช่วงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1–3)  ของโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้ตรงกับความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของครู การเริ่มต้นใช้การทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นวิชาหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาขั้นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์  ครูผู้สอนทั้ง 2 วิชานี้ต้องไปสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การเริ่มต้นในช่วงชั้นที่ 3 ก่อน เพราะเป็นช่วงชั้นที่นักเรียนจะต้องทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และใช้ในการสอบเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป   โดยหลักการ ในการทดสอบมาตรฐานความรู้ของครู คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบครูผู้สอนทั้ง 2 วิชา เพื่อเป็นการประเมินดูช่องว่าง และจุดเด่น จุดด้อยที่ครูแต่ละคนควรได้รับการพัฒนา   อันจะส่งผลถึงการใช้งบประมาณการอบรมหรือพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อ การพัฒนาตนเองต่อไปด้วย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการทดสอบโดยผ่านระบบ Tepe Online นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วยังเป็นการบูรณาการควบคู่กับการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนที่จะเข้ารับการทดสอบจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของระบบ TEPE Online ทางเว็บไซต์ www.tepeonline.org และแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดก่อนจึงจะเข้าสอบได้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 23/พ.ค./2561 - 15:38 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/1855.html