โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
jaturapad

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

........................................……………..

เพื่อให้เป็นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ดังต่อไปนี้

 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1        

(1) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  รับ 1 ห้องเรียน         จำนวน 36 คน โดยรับสมัครจากนักเรียนทั่วไปทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและนักเรียนต่างจังหวัดทั่วประเทศ

(2) รายละเอียดการรับสมัคร  รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา วิชาที่สอบ 3 วิชา รวม 100 คะแนน ดังนี้

(2.1) วิชาคณิตศาสตร์              40 คะแนน

(2.2) วิชาวิทยาศาสตร์              40 คะแนน

(2.3) วิชาภาษาอังกฤษ              20 คะแนน

(3) การตัดสิน  เรียงตามลำดับคะแนนรวม 3 วิชา หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนของวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับในการตัดสิน 

(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(4.1) สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย

(4.4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

(4.5) เป็นโสด และอายุไม่เกิน 15 ปี

(4.6) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบำรุงการศึกษาตามที่โรงเรียนเรียกเก็บ และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนและขยายประสบการณ์ ตามที่โครงการ ฯ กำหนดไว้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท

(5) หลักฐานการรับสมัคร

(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  จากสถานศึกษาต้นสังกัด  (ปพ. 1 หรือ ปพ. 7  ถ้าเป็น ปพ. 7 ให้ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ป. 4 – ป. 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00)

(5.4) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา 1  ชุด

(5.5) เงินค่าสมัครสอบ 100  บาท

(6)  หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก

                    (6.1)  ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

                    (6.2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ของนักเรียน  บิดา  มารดา  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)

                    (6.3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า

                    (6.4)  รูปถ่ายนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว 2  แผ่น

(7) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว

วันรับสมัคร           วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561        เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันสอบคัดเลือก    วันเสาร์ ที่  10 มีนาคม 2561            เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันประกาศผล       วันพฤหัสบดี ที่  15  มีนาคม  2561   เวลา 09.00 -16.30 น.

วันรายงานตัว        วันพฤหัสบดี ที่  15  มีนาคม  2561   เวลา  09.00 -16.30 น.

วันมอบตัว             วันจันทร์ที่  19  มีนาคม  2561         เวลา  09.00 -16.30 น.

(8) สถานที่รับสมัคร ห้อง  TOT ชั้น  1  อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร  1)

(9) รายงานตัว  สถานที่มอบตัว  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

(1) โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Gifted Program)  รับ 1 ห้องเรียน         จำนวน 36 คน โดยรับสมัครจากนักเรียนทั่วไปทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและนักเรียนต่างจังหวัดทั่วประเทศ

(2) รายละเอียดการรับสมัคร   

รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกจากการสอบวัดความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา วิชาที่สอบ 5 วิชา รวม 100 คะแนน ดังนี้

(2.1) วิชาคณิตศาสตร์              30   ข้อ  30  คะแนน

(2.2) วิชาวิทยาศาสตร์              30   ข้อ  30  คะแนน

(2.3) วิชาภาษาอังกฤษ              20   ข้อ  20  คะแนน

(2.4) วิชาภาษาไทย                 10   ข้อ  10  คะแนน

(2.5)  วิชาสังคมศึกษา              10   ข้อ  10  คะแนน

(3) การตัดสิน  เรียงตามลำดับคะแนนรวม 5 วิชา หากคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา ตามลำดับในการตัดสิน 

(4) คุณสมบัติของผู้สมัคร 

(4.1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า

(4.2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  3.00  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  3.00  และมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  3.00 

(4.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย

(4.4) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

(4.5) เป็นโสด และอายุไม่เกิน 18 ปี

(4.6) ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินบำรุงการศึกษาตามที่โรงเรียนเรียกเก็บ และเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนและขยายประสบการณ์ ตามที่โครงการ ฯ กำหนดไว้ตลอดระยะเวลา 3 ปี ภาคการศึกษาละ  10,000 บาท

(5) หลักฐานการรับสมัคร

(5.1) ใบสมัครของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

(5.2) รูปถ่ายหน้าตรงในชุดเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

(5.3) ใบรับรองผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ระบุว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า  3.00  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  3.00  และมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า  3.00   จากสถานศึกษาต้นสังกัด (ใบ ปพ. 7 หรือ ปพ. 1  ถ้าเป็น ปพ. 7  ให้ระบุรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5 ภาคเรียน  และผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย)

(5.4) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  พร้อมสำเนา 1  ชุด

(5.5) เงินค่าสมัครสอบ 100  บาท

(6)  หลักฐานการมอบตัว เมื่อสอบผ่านการคัดเลือก

                    (6.1)  ใบมอบตัวของโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

                    (6.2)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ของนักเรียน  บิดา  มารดา  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)

                    (6.3)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่า

                    (6.4)  รูปถ่ายนักเรียน (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว 2  แผ่น

(7) วันรับสมัคร วันสอบคัดเลือก วันประกาศผล วันรายงานตัว และวันมอบตัว

วันรับสมัคร                วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561      เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันสอบคัดเลือก            วันอาทิตย์ ที่  11 มีนาคม 2561      เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันประกาศผล             วันศุกร์ ที่  16  มีนาคม  2561        เวลา 09.00 -16.30 น.

วันรายงานตัว              วันศุกร์ ที่  16  มีนาคม  2561        เวลา  09.00 -16.30 น.

วันมอบตัว                  วันจันทร์ที่  19  มีนาคม  2561       เวลา  09.00 -15.30 น.

(8) สถานที่รับสมัคร ห้อง  TOT ชั้น  1  อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคาร  1)

(9) สถานที่รายงานตัว  มอบตัว  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

 

ประกาศ ณ วันที่ 30  มกราคม  พ.ศ.  2561

 

 

                                                                  

                                             (นายเทิดทูน  สุจารี)

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

-----

*** ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ***

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเทิดทูน สุจารี
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
jaturapad
รูปภาพของ jaturapad
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 09/มี.ค./2561 - 5:16 am
ชื่อ นายจตุรภัทร ประทุม
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพนทองพัฒนาวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2263.html