พัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

3 พฤษภาคม 2561 นายบัณฑืต  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปืดการอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องสีหราช โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

การอบรมพัฒนาครูเพื่อเข้าสู่ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0  เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ“โมเดลการพัฒนาประเทศไทย”ในด้านการศึกษาไทยในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาการศึกษามาตลอดคือ
ครูยุค 1.0 คือ ครูที่สอนแบบครูเป็นผู้ให้นักเรียนเป็นผู้รับเน้นการท่องจำตำราและทำแบบฝึกหัดตามตำรา ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนหรือในปัจจุบัน เรียกว่า Teacher-Centered ครูยุค 2.0คือ ครูสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณแห่งเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแห่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูคือผู้สนับสนุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนปัจจุบัน เรียกว่า "Child-Centered"ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology= ICT-ไอซีที) ได้รับการพัฒนาจนมีศักยภาพสูงมาก มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้แบบไม่มีขอบเขตจำกัด สามารถสื่อสารถึงกันได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านทางตัวหนังสือ ข้อความเสียง ภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ แผนภูมิ และระบบอัตโนมัติต่างๆ ความรู้ในทุกศาสตร์ทั้งที่เป็นทฤษฎี หลักการ งานวิจัย สมมุติฐาน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ถูกนำขึ้นเผยแพร่ในสื่อมากมาย ความรู้ไม่มีขอบเขตจำกัด ความรู้ไม่คงที่ มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การเป็น ครู 1.0 หรือ ครู 2.0 ที่ดีเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จะต้องเป็นครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สื่อดิจิทัล และสื่อสารมวลชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องและน่าเชื่อถือของความรู้ที่ปรากฏตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น Websites, YouTube, PowerPoint, LINE, Digital Learning Sources, Radio, TV, Printed Materials, Museums, Displays, Presentations, Local Wisdoms, etc. ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล ก็จะได้รับการเรียกชื่อว่า ครู 3.0 ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีโรบอต (Robot Technology) ก้าวหน้าและมีอัตราเร่ง
ของการพัฒนาที่สูงมาก มีการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence = AI) มาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการ ทำให้มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ได้รวดเร็วเกินความคาดหมายของมนุษย์ในหลายๆ เรื่อง การสอนให้นักเรียนเป็นนักเรียน 3.0 จึงไม่เพียงพอ ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นครู 4.0 ด้วยการเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำให้นักเรียนได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คือทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม การเรียนและการทำงานร่วมกันเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ การสื่อสาร การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล การใช้คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
การคิดคำนวณ การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียกกันว่า "7Cs"   
          เพื่อให้คณะครูโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้นำความรู้จากอบรมครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นครูยุคไทยแลนด์ 4.0 ฝ่ายบริหารงานบุคคลร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ  จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูในระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม  2561 มีครูที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 55 คน วิทยากร ในการอบรมครั้งนี้เป็นครูจากฝ่ายวิชาการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนการสอน และ ทีม ICT โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมและได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ จำนวน  15,000 บาท

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเดชา บุตรพรม
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 03/มิ.ย./2563 - 22:17 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2397.html