ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนสามารถในการปรับตัว รองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดเป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วน ให้มีการปรับปรุงหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ สาระเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ โดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็น สําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จํานวนโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27

 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 12/ม.ค./2562 - 11:39 am
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2399.html