อบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

20 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ณ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางปภัสรินทร์ หิรัญตัณติกร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ว่า

1.  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำการเรียนรู้ในด้าน การกล้าคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง การเรียนรู้เป็นทีม การสร้างสภาพแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  การบูรณาการความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะกับบริบท 2.  เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา   วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นาวาอากาศเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรายุทธ กันหลง  ท่าน ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง  ศึกษานิเทศก์  สพม.  27 วิธีการพัฒนาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์มีดังนี้

1  การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning)

2  การอบรมปฏิบัติการ (Workshop)

3  การระดมสมอง (Brainstorming)

4  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)

5  การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation)

6  การเรียนรู้จากปฏิบัติงานจริง (Action Learning)

7  การสอนงาน (Coaching)

8  กระบวนการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
            ( professional learning community : PLC)

  กระบวนการพัฒนา ระยะเวลา ๑๕๐ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2428.html