การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบันทึกประมวลผล และรายงานผลข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การบริหารงานด้านข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว และเป็นฐานข้อมูลของงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จึงจัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1.  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบดังนี้
    1. ระบบรายงานนักเรียนรายบุคคล Data Management Center
    2. ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B–OBEC
    3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา E-MIS
  2. เพื่อให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนจำนวนโรงเรียนละ 1 คน     รวม 60 คน

คณะทำงานจำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 17/เม.ย./2562 - 10:13 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2439.html