ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน
        ลักษณะการจัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ นอกจากจะมีการเสวนาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรมการแยกประชุมกลุ่มย่อย (แยกเป็นห้องเรียน)  โดยมีคุณครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง เข้าชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงผลการเรียน พฤติกรรมนักเรียน และใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายกรณี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 14/ส.ค./2561 - 13:26 pm
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2475.html