โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรมม

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดหองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการอบรมเข้าค่าย ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  คุณธรรมและความสามัคคี ส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาได้เองและให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมรู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 02/ธ.ค./2562 - 14:31 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2586.html