พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

19 กรกฎาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28  กรกฎาคม 2560  ให้แก่ข้าราชการ  และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์    เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบ  และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่  ผู้ได้รับพระราชทาน จึงได้ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจำปี  2560  ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทาน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  มุ่งมั่น  ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง  รู้สึกภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง  และเพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทาน  กระทำความดีความชอบ  เป็นประโยชน์แก่ราชการและสาธารณชนต่อไป

          โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่  19  กรกฎาคม  2561    ณ  ห้องประชุมราชบุรุษจันทร์   อุตมะพรหมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีผู้เข้าร่วมรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้   ชั้นตราทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  จำนวน 95 ราย  ชั้นตราทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยจำนวน  40  ราย  ชั้นตราตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน  57 ราย เหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน  28  ราย  ชั้นตราเบญจมาภรณ์ช้างเผือกจำนวน  4 ราย และ  เหรียญดิเรกคุณาภรณ์  จำนวน 1 ราย  ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น   225  ราย

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 20/มี.ค./2562 - 11:20 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2678.html