ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

24 กรกฎาคม 2561 นายบัณฑิต สีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนางปภัสรินทร์ หิรัญตัณติกร ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศกติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยสอดแทรกทั้งความรู้และคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นไทยสร้างภูมิคุ้มกันภัยห่างไกลยาเสพติดมีจิตสาธารณะและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขัติยะวงษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาจิตสาธารณะให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบเสียสละช่วยเหลือสังคมรักษาสาธารณสมบัติทางราชการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 2 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่กิจกรรมด้านจิตสาธารณะและจัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครูที่ปรึกษาโครงงาน รวมจำนวน 100 คนจาก 10 โครงงาน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 20/มิ.ย./2562 - 14:15 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2679.html