การอบรมระบบควบคุมภายใน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในช่วงเช้า นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประธานการอบรมระบบควบคุมภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บริหารจัดการและจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๗ ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัวบ่งชี้ คือ

มาตรฐานที่ ๑ บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (๑ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๒ ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จนบรรลุเป้าหมายและ ส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา (๒ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๓ มีการกํากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษา ให้เกิดความเข็มแข็ง (๕ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๔ บริหารอัตรากําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ ( ๒ ตัวบ่งชี้)

มาตรฐานที่ ๕ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา (๑ ตัวบ่งชี้)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ สามารถบริหารจัดการ ตามภารกิจระบบควบคุมภายในได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ๑. ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 50 คน ๒. ครูที่รับผิดชอบงานงานระบบควบคุมภายใน จํานวน 50 คน ๓. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

จํานวน ๑๐ คน ๔. วิทยากร และคณะทํางาน จํานวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 20/มิ.ย./2562 - 14:15 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2720.html