ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันจันทร์ที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ๒๕๖๑ นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ และเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักและเห็น ความสําคัญในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึง กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ มัธยมศึกษาขึ้นเพื่อ ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพ

มัธยมศึกษา ๒.เพื่อเป็นแนวทางในการนําสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        เป้าหมาย       ๑. ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ โรงเรียนละ ๑ คน รวม จํานวน 60 คน

๒. คณะวิทยากรและคณะทํางาน จํานวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 20/มิ.ย./2562 - 14:15 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2792.html