อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

13 กันยายน 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learningสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 ของ สพฐ. ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning คือต้องการเปลี่ยนกระบวนการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ของครู ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และสืบหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถจดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างยาวนาน คงทน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาครู 5 กลุ่มสาระหลัก ในด้านการจัดกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” ให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

2. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัด และมีความสุขกับการเรียนรู้

3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลัก โรงเรียนละ 5 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน

รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 13 กันยายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนในสหวิทยาเขต พระขัติยะวงษา สาเกตนคร เมืองเกษปทุม และโรงเรียนในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 3 โรงเรียน

รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 14 กันยายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนในสหวิทยาเขต ทุ่งกุลาทอง เมืองแสนสามารถวิทย์ ศิลาทอง และโรงเรียนในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ 6 โรงเรียน วิทยากรได้แก่

ดร.สัมภาษณ์ คําผุย อดีตประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 12 และ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.27

การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพม.27

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 20/มิ.ย./2562 - 14:15 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2812.html