อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 29 กันยายน 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม SGS สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนและจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อนําข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเข้าสู่ระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ใช้เวลา ๑ วัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้ทําหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนและหัวหน้างานวัดและประเมินผลของโรงเรียน ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จํานวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๔ คน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทําระบบ จัดเก็บผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย โปรแกรม SGS การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๓) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของ สพฐ. รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 16,000 บาท

ภาพอบรมทั้งหมด
https://drive.google.com/drive/folders/1sPFfPmx3-lWTreNLQ2UdSsJPmdcEJek9?usp=sharing

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 11/เม.ย./2562 - 11:13 am
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2843.html