อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นายภิญโญ  ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบ
2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธทางการเรียนแบบอัตนัยหรือเขียนตอบได้
3 เพื่อให้ครูสามารถเขียนเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Rubric) ข้อสอบแบบอัตนัยหรือเขียนตอบได้
ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้างานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาและครูผู้ทำหน้าที่วิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 120 คน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 24/มิ.ย./2562 - 13:30 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2852.html