โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

18 ตุลาคม 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต และเสริมสร้างคุฯธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "เขตพท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สุจริต" พร้อมให้แนวคิดควรตระหนักรักในสิ่งที่เป็นของส่วนรวม หวงแหนสำนักงานให้เหมือนบ้านของตัวเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อยู่คู่กับตัวตนอยู่ตลอด การประชุมครั้งนี้นายถวาย เจริญการศรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า 1.เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ สพม.27 มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต     2.เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร และบุคลากรที่ที่ สพม.27 เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ    3.เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 14/มิ.ย./2562 - 10:42 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/2862.html