การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียน มีคะแนนผลการทดสอบต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการประเมิน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จํานวน 60 คน โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร และวิทยากรประจํากลุ่ม 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 25/ม.ค./2563 - 21:46 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3133.html