คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี ๒๕๖๒ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ โดยมี ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานพิธีเปิด ในการคัดเลือกฯ เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลงานเข้าคัดเลือก เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี ๒๕๖๒ ในระดับเขต ตรวจราชการ (Cluster) และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและ ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น องค์รวมทุกด้านและเสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให้มีความเข็มแข็งและยังยืน ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการคัดเลือกฯ สถานศึกษาที่เข้าร่วม เสนอผลงาน คณะกรรมการผู้ดําเนินการ และโรงเรียนขัติยะวงษา ที่อํานวยความ สะดวกด้านสถานที่ ทําให้การดําเนินการฯ ในวันนี้ ลุล่วงไปด้วยดี

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 14/ก.พ./2563 - 13:18 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3199.html