การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 5/62

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันอังคารที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐  น.  ณ   ห้องประชุมศิลานครโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ จัดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒ โดยมีดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เป็นประธาน ก่อนวาระการประชุมได้มอบมอบของที่ระลึก  สำหรับผู้บริหารที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม  จำนวน  ๕  ราย ดังนี้

  1. นายเทิดทูน           สุจารี              ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เกิดวันที่  ๑๐ กรกฎาคม
  2. นายเชิดศักดิ์          เอกปริญญา      ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์  เกิดวันที่  ๑๐ กรกฎาคม
  3. นายจำรอง           จันทร์ห้างหว้า    ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม     เกิดวันที่  ๑๘ กรกฎาคม
  4. นายพัชรินทร์         หยาดไธสง        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา    เกิดวันที่  ๒๙ กรกฎาคม
  5. นายจำนงค์           ร่มเย็น            รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย    และคดี  เกิดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม

 ๒.  มอบป้ายรับรองโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

 ๓. มอบเกียรติบัตร ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

๑) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์                ๒) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา    ๓) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

ระดับเงิน ได้แก่     ๓.๑ โรงเรียนหัวโทนวิทยา                             ๓.๒ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม                             ๓.๓ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร                             ๓.๔ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร                             ๓.๕ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์

๔. มอบเกียรติบัตร ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้

                   ๑) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓    ระดับทองชนะเลิศ         นายภูมิพิชาติ  หินไชยศรี ครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

                   ๒) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖    ระดับทองชนะเลิศ         นายนัฐฐา  โมบัณฑิต  ครูโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ระดับทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชมพูนุช  แพงวงษ์ ครูโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์

                ๕. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๒๗ กับสถานศึกษาที่รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม, โคกล่ามพิทยาคม, ทรายทองวิทยา, กู่กาสิงห์ประชาสรรค์, เมืองน้อยวิทยาคม, ท่าม่วงวิทยาคม, ธงธานี, ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา และสูงยางวิทยาประชาสรรค์

 

โหลดรูปภาพที่นี่

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3275.html