ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจําปี พ.ศ.2562

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

26 กรกฎาคม 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยกสรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ประธานในพิธีเปิดประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจําปี พ.ศ.2562 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กําหนดให้ผู้เรียน มี “ความรู้คู่คุณธรรม” โดยสอดแทรกทั้งความรู้และคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจในความเป็นไทย สร้างภูมิคุ้มกันภัยห่างไกลจากยาเสพติด มีจิตสาธารณะและ สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจําปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมสร้างจิตอาสา จิตสาธารณะให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบเสียสละ ช่วยเหลือสังคม รักษาสาธารณะสมบัติทางราชการ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่กิจกรรมด้านจิตอาสาจิตสาธารณะ และจัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ในวันนี้ประกอบด้วย นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย และครูที่ปรึกษาโครงงาน จํานวน 180 คน จาก 30 โครงงาน

คณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

โหลดภาพที่นี่

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 15/เม.ย./2563 - 8:35 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3277.html