การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการนำสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา BIG DATA ของสถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 60 คน คณะวิทยากรและคณะทำงาน  จำนวน  15  คน รวมทั้งสิ้น 75 คน ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการประชุม และค่าตอบแทนวิทยากร ในนามของผู้ดำเนินการจัดประชุมและผู้เข้ารับการประชุมขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นอย่างสูงมา ณ  โอกาสนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 06/ม.ค./2563 - 18:05 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3446.html