โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สถาบันพระปกเกล้า

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมงานการประกวดผลงานนักเรียน โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน  โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งวสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีสำนึกพลเมือง ด้วยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยศึกษาวิจัย ปัญหา หาแนวทางแก้ไข และนำเสนอเป็นนโยบายของชั้นเรียน ที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ สำหรับโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ด้วยการสร้างวิทยากรแกนนำ และนำไปขยายผลสู่การอบรมครูในโรงเรียนทุกปีกว่้า 400 โรงเรียน ซึ่งในปี 2558 มีการอบรมให้คุณครูในจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 รวม 14 โรงเรียน ครอบคลุม 6 อำเภอ ซึ่งคุณครูทุกท่านได้นยำโครงการไแดำเนินการในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี 25558 และได้พัฒนาเป็นผลงานของโครงการประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นำเสนอปัญหาของชุมชนที่ต้องการแก้ไข และคัดเลือกปัญหา ด้วยวิธีการฉันทมติ
ส่วนที่ 2 นำเสนอผลการศึกษานโยบายที่เกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 นำเสนอนโยบายสาธารณะของชั้นเรียน ที่นักเรียนจะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ส่วนที่ 4 นำเสนอแผนปฏิบัติการที่นำนโยบายของชั้นเรียนไปใช้ในชุมชนต่อไป
กระบวนการเรียนรู้ในโครงการสร้างสำนึกพลเมือง จะช่วยส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น การแสดงความคิดเห็นของตนเอง การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น สรุปการตัดสินใจของกลุ่มด้วยวิธีฉันทมติ ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง รู้จักการอ้างอิงรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ การทำงานและการเรียนรู้ในวิถีประชาธิปไตย
นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่นำเสนอโครงงานวันนี้มีจำนวน 14 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนขัติยะวงษา
2. โรงเรียนเสลภูมิ
3. โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม
4. โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย
5. โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์
6. โรงเรียนโพนทองวิทยายน
7. โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
8. โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
9. โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
10. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
11. โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
12. โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
13. โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
14. โรงเรียนธงธานี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 30/พ.ค./2563 - 6:18 am
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/359.html