ค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

      วันที่ 29 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี โดยมีนายจตุพล  ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
      การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญ คือ การให้ผู้เรียนได้รู้จัก สืบเสาะหาความรู้ เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด มีกระบวนการแก้ปัญหาที่ดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับดาราศาสตร์ นักเรียนไม่สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการดูดาวจากท้องฟ้าจริง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าโปร่งเห็นดาวได้ชัดกว่าในฤดูอื่นๆ ดังนั้น นักเรียนที่เรียนรู้ในหัวข้อดาราศาสตร์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในการดูดาวในท้องฟ้าจริงตามแผนที่ดาว ในการจัดค่ายครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 170 คน แบ่งเป็น นักเรียนโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี จำนวน 120 คน และนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 50 คน
      และได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ส่งคณาจารย์และนักศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งสิ้น 45 คน และอุปกรณ์ดูดาว        
      สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้ คือ
             1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์
             2. เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะการปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ จากการปฏิบัติจริง
             3.เพื่อเป็นการฝึกและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา มีการสืบเสาะหาความรู้ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 22/มี.ค./2563 - 12:03 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/363.html