กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพของ thanyaporn
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 (Intehrity & Transparency Assessment : ITA) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
03/พ.ย./2017 - [369] - ความเห็น - - : thanyaporn - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
28/ส.ค./2017 - [792] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ thanyaporn
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24/ก.ค./2016 - [1,031] - ความเห็น - - : thanyaporn - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานที่เป็นเลิศประจำปี 2559
การคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานที่เป็นเลิศประจำปี 2559
07/มี.ค./2016 - [1,478] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27