กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
18/พ.ย./2019 - [111] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
18/พ.ย./2019 - [153] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
15/พ.ย./2019 - [197] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
15/พ.ย./2019 - [146] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
15/พ.ย./2019 - [132] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอข้อมูลนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)
ขอข้อมูลนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)
15/พ.ย./2019 - [134] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
รายงานการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2562
รายงานการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2562
12/พ.ย./2019 - [203] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์
11/พ.ย./2019 - [393] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
11/พ.ย./2019 - [197] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
06/พ.ย./2019 - [233] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า