ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

รูปภาพของ akkarawit
โครงการบ้าน 89 หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”
          วันที่ 29 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการมอบบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ให้กับ นายภัทรพงษ์ โฉมยงค์...
29/ม.ค./2016 - [2,573] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
โพนสูง วัยใส ใส่ใจการอ่านการเขียน
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เยี่ยมชมกิจกรรมเข้าค่ายโพนสูง วัยใส ใส่ใจการอ่านการเขียน ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยทางโรงเรียนโพนสูวงประชาสรรค์ จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5...
28/ม.ค./2016 - [2,236] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
พิธีมอบบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ให้กับนางสาวน้ำฝน สุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง ...
28/ม.ค./2016 - [2,330] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมงานการประกวดผลงานนักเรียน โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน  ...
28/ม.ค./2016 - [4,285] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
กิจกรรมสร้างการรับรู้ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์
วันที่ 26 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมงานกิจกรรมสร้างการรับรู้ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมวงศานุวงศ์ ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด...
26/ม.ค./2016 - [2,419] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
นิเทศ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์
วันที่ 25 มกราคม 2559 คณะศึกษานิเทศก์ จาก กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.27 ออกติดตามการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนเชียงใหม่ประช่านุสรณ์ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามกิจกรรมที่ได้ขับเคลื่อนไปนั้น มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง...
25/ม.ค./2016 - [1,197] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ติดตามโครงการลดเวลาเรียนฯ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
22 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่ Smart Trainer ออกติดตามกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน ณ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ...
22/ม.ค./2016 - [1,992] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
วันที่ 21 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี...
21/ม.ค./2016 - [2,489] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ "สตรีศึกษา" STR OPEN HOUSE 2016
วันที่ 19 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประธานในมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ "สตรีศึกษา" STR OPEN HOUSE 2016 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา โดยมีนายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงสตรีศึกษากล่าวรายงานวัตุประสงค์ บรรยากาศในการการจัดงานคึกคัก โดยมีครู นักเรียน...
19/ม.ค./2016 - [1,855] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
วันพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดและถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ...
19/ม.ค./2016 - [2,137] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า