แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา

คำนาดีพิทยาคม
โพนเมืองประชารัฐ
โพธิ์แก้วประชาสรรค์
ดู่น้อยประชาสรรค์
สตรีศึกษา
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ผาน้ำทิพย์วิทยา
กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
เสลภูมิ
โพนทองวิทยายน
ม่วงมิตรวิทยาคม

หน้า