เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

รองผู้อำนวยการ

นายบัณฑิต ศรีม่วง
รองผู้อำนวยการ
นายถวาย เจริญกรศรี
รองผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4
พนักงานธุรการ ๑
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนักงานขับรถ
พนักงานพิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ผู้รักษาความปลอดภัย
ผู้รักษาความปลอดภัย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ