เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 27

รองผู้อำนวยการ

นายถวาย เจริญกรศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4
พนักงานธุรการ ๑
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ผู้รักษาความปลอดภัย
ผู้รักษาความปลอดภัย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นิติกรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ