ทุ่งหลวงพลับพลาไชย

รูปภาพของ alanbas
รับการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559  ที่ผ่านมา  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย รับการติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรพจำปีการศึกษา 2558  โดยมี ผอ.พิเชษฐพงษ์ โคตรทอง  ผอ.อากาศ  กองพิธี และคุณครูสุเทียบ  แพงโพนทอง  เป็นคณะประเมิน 
14/ก.ค./2016 - [1,272] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ alanbas
รับการตรวจเยี่ยม กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ...
14/ก.ค./2016 - [1,398] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ alanbas
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความสามัคคี  ณ วัดป่ามหามงคลสตาราม  บ้านตาหยวก  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
02/มิ.ย./2016 - [1,758] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ alanbas
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปรำจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกฏระเบียบของโรงเรียนและได้ยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยทำการมอบเข็มกลัดแห่งเกียรติยศของโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ...
24/พ.ค./2016 - [1,372] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ alanbas
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย นำนักเรียนเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยพร้อมด้วยคณะครูนักเรียน  ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วัดบ้านตาหยวก เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป
24/พ.ค./2016 - [1,326] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
รูปภาพของ alanbas
โรงเรียนทุ่งหลวงพลบพลาไชย นำนักเรียนทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  นำโดย นายสายัณห์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 14 คน นักเรียนจำนวน 144  คน  ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  คณะครูและนักเรียนได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง...
15/ก.พ./2016 - [1,526] - ความเห็น - - : alanbas - ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
35
1
66
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
35
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
2
1
2
2
9
2
41
33
3
1
12
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1