ผาน้ำทิพย์วิทยา

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ได้เดินตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม สภาพการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.สภาพอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์...
11/ม.ค./2019 - [209] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสภาเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพิด
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสภาเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพิด เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้รู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และห่างไกลจากสารเสพติดทุกประเภท ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา  ...
31/ส.ค./2018 - [224] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดผาน้ำทิพย์เทพปรพสิทธิ์วนาราม เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561
03/ส.ค./2018 - [195] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมประชุมผู้ครองชั้นเรียน
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้จัดกิตจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
03/ส.ค./2018 - [189] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ไพรวัลย์  สมภูงา
03/ส.ค./2018 - [187] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและการเล่นพนันบอลโลก
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด และการเล่นพนันบอลโลก
24/ก.ค./2018 - [338] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
3
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
25
2
1
22
4
2
46
3
7
64
32
7
2
1
2
2
7
2
35
25
3
27
11
2
6
1
1
4
5
7
1
4
9
2
8
2
6
1