ผาน้ำทิพย์วิทยา

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการ ได้เดินตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม สภาพการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.สภาพอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์...
11/ม.ค./2019 - [43] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสภาเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพิด
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสภาเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพิด เพื่อให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้รู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และห่างไกลจากสารเสพติดทุกประเภท ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา  ...
31/ส.ค./2018 - [121] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดผาน้ำทิพย์เทพปรพสิทธิ์วนาราม เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561
03/ส.ค./2018 - [99] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมประชุมผู้ครองชั้นเรียน
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้จัดกิตจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน วันที่ 25 กรกฏาคม 2561
03/ส.ค./2018 - [86] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ไพรวัลย์  สมภูงา
03/ส.ค./2018 - [83] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและการเล่นพนันบอลโลก
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด และการเล่นพนันบอลโลก
24/ก.ค./2018 - [249] - ความเห็น - - : wilawan0716 - ผาน้ำทิพย์วิทยา
35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
64
32
7
2
1
7
2
7
2
32
25
2
26
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
3
6
1
2
54