เชียงขวัญพิทยาคม

รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร โดย มมร.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดโครงการ จริยธรรมสัญธร ณ หอประชุมของโรงเรียน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และพระอาจารย์ วิทยากรจากวัดวิมลนิวาส โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาส วัดวิมลนิวาส...
10/ก.ค./2018 - [44] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ของเขตตรวจราชการที่ 12
29/มิ.ย./2018 - [31] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ( 1 กรกฎาคม) โดยร่วมสวนสนามกับลูกเสือ ของโรงเรียนสังกัดอำเภอเชียงขวัญ ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านแมด ด้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในอำเภอเชียงขวัญเ็นอย่างดี
29/มิ.ย./2018 - [46] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยามคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน โดยใช้ SWOT ANALYSIS ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษษขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน...
18/มิ.ย./2018 - [51] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ต้อนรับคณะประเมิน ทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยนักเรียนที่รับประเมิน คือนายอภิสิทธิ์ อุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/2 โดยได้รับความร่วมมือ จากชุมชน ผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
14/มิ.ย./2018 - [41] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนขึ้น นักเรียน ได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศฃาติ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.chkp101.net/...
08/มิ.ย./2018 - [38] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแมด
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อน ขบวนรณรงค์ เข้าร่วมงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีปีระจำปีของหมู่บ้านแมด
04/มิ.ย./2018 - [58] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ้ด สพม. 27 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (โดยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12)  
31/พ.ค./2018 - [45] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบุูชา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมทำบุญ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยกิจกรรมมีการไหว้พระ รับซีล รับพร และเวียนเทียน รอบหอประชุม ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่...http://www.chkp101.net/2018/...
31/พ.ค./2018 - [49] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และเก็บเงินค่าเล่าเรียนสมทบ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.chkp101.net/2018/...
28/พ.ค./2018 - [49] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
35
9
9
3
3
4
7
1
3
1
1
3
3
2
21
1
4
15
4
17
1
1
21
4
1
46
3
1
59
32
6
2
1
7
2
2
2
25
25
2
24
10
3
4
1
1
4
5
1
1
3
5
2
8
3
6
1
1
52