เชียงขวัญพิทยาคม

รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยามคมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน โดยใช้ SWOT ANALYSIS ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษษขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน...
18/มิ.ย./2018 - [828] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ต้อนรับคณะประเมิน ทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยนักเรียนที่รับประเมิน คือนายอภิสิทธิ์ อุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/2 โดยได้รับความร่วมมือ จากชุมชน ผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
14/มิ.ย./2018 - [834] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนขึ้น นักเรียน ได้เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศฃาติ ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.chkp101.net/...
08/มิ.ย./2018 - [808] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแมด
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อน ขบวนรณรงค์ เข้าร่วมงานประเพณี บุญบั้งไฟ บ้านแมด ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีปีระจำปีของหมู่บ้านแมด
04/มิ.ย./2018 - [945] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ้ด สพม. 27 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (โดยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12)  
31/พ.ค./2018 - [885] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบุูชา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมทำบุญ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยกิจกรรมมีการไหว้พระ รับซีล รับพร และเวียนเทียน รอบหอประชุม ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่...http://www.chkp101.net/2018/...
31/พ.ค./2018 - [789] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และเก็บเงินค่าเล่าเรียนสมทบ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม    http://www.chkp101.net/2018/...
28/พ.ค./2018 - [844] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรีนชั้น ม.1/2561
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1/2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เพื่อมสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเตรียมตัวเข้าสู่กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน...
16/พ.ค./2018 - [548] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
...วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. 27 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยศึกษา ขนาดเล็ก กลุ่มจังหวัดที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ อย่างดียิ่ง......
17/ม.ค./2018 - [1,132] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม
รูปภาพของ Suban
เชียงขวัญพิทยาคมต้อนรับท่าน ผอ. เขต
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการประวีณ เชิงสะอาด นำคณะครู - นักเรียน ให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้กำลังใจบุคลากร - นักเรียน...
07/ธ.ค./2017 - [1,053] - ความเห็น - - : Suban - เชียงขวัญพิทยาคม

หน้า

วีดีโอ:::เชียงขวัญพิทยาคม
30/ก.ค./17
เชียงขวัญพิทยาคม
37
1
69
5
10
10
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
19
1
39
4
1
26
4
2
42
2
7
76
32
7
5
1
2
2
9
2
43
35
3
7
24
2
6
1
1
4
5
12
1
4
16
2
8
2
6
1