โคกล่ามพิทยาคม

รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานวิชาการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมีนายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เป็นประธาน   ดูภาพกิจกรรม
01/ก.พ./2017 - [1,275] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด
วันที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม รับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ดูภาพกิจกรรม  
24/ม.ค./2017 - [1,264] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประเภท Infographic ในกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ “การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กิจกรรมการเรียนรู้”
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่อประเภท Infographic ในกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ “การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กิจกรรมการเรียนรู้”  จากโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
23/ธ.ค./2016 - [1,348] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมนำโดย ผู้อำนวยการวัฒนา  พลอาษา คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   กิจกรรมประกอบด้วยการปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา...
23/พ.ย./2016 - [1,284] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม รับการสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นสถานศึกษาจะได้รับการประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ด้าน...
21/พ.ย./2016 - [1,430] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมพีธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการวัฒนา  พลอาษา  รองผู้อำนวยการ ดร.อนุชิต เปรมปรี  คณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน และทัดดาว นึกแจ้ง ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพีธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
08/พ.ย./2016 - [1,159] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" โดยบริษัท ปตท โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิดถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตเลียม พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า
13/ก.ย./2016 - [1,324] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559
                                     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2)...
19/ส.ค./2016 - [1,063] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559
เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  และทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งได้ถือเป็นนโยบายและปฏิบัติ  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ...
11/ส.ค./2016 - [981] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์การออม ในโครงการโรงเรียนธนาคาร (ธ.ก.ส)
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การออม ขึ้น โดยมีนายวัฒนา พลอาษา เป็นประธานเปิด  ซึงมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  การจัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ 2 ....
05/ส.ค./2016 - [1,113] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61