โคกล่ามพิทยาคม

รูปภาพของ khamsan
กิจกรรม "ตามรอยสุนทรภู่ เรียนรู้ภาษาไทย"
                                        โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานความเป็นไทย และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น การประกวดคัดลายมือ...
29/ก.ค./2016 - [887] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรม พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหาประชามติ
                                  (27 สิงหาคม 2559)  โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โดยการนำของ ผู้อำนวยการวัฒนา พลอาษา  คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหาประชามติ  เดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  ในเขตตำบลโคกล่าม
29/ก.ค./2016 - [877] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาฬาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันที่ 16 กรกฎาคม โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาฬาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวัฒนา  พลอาษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน เทศบาลตำบลโคกล่าม เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม...
21/ก.ค./2016 - [689] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
กิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งชีวิต เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน 11 ก.ค 2522
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวัฒนา พลอาษา ได้จัดกิจกรรม"ต้นไม้ชีวิต"โดยให้คณะครู บุคลากร ทุกท่านและนักเรียนทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 37 ปี
12/ก.ค./2016 - [1,001] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
ตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด...
06/ก.ค./2016 - [1,006] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก...
01/ก.ค./2016 - [817] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นำโดย ท่านผู้อำนวยการวัฒนา พลอาษา และท่านรองผู้อำนวยการ ดร.อนุชิต เปรมปรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตะหนักในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความรู้...
01/ก.ค./2016 - [756] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ tomoomot
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์ธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
01/มิ.ย./2016 - [972] - ความเห็น - - : tomoomot - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 3. เพื่อร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้...
18/พ.ค./2016 - [1,071] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม
รูปภาพของ khamsan
โรงเรียนเปิดสอนพิเศษฟรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม  สพม.27  โดย ผู้อำนวยการวัฒนา พลอาษา และ รองผู้อำนวยการ ดร.อนุชิต เปรมปรี  ได้มีนโยบายเปิดสอนพิเศษ ฟรี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา   โดยกิจกรรมดังกล่าว...
26/เม.ย./2016 - [934] - ความเห็น - - : khamsan - โคกล่ามพิทยาคม

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59