โพธิ์ทองวิทยาคาร

รูปภาพของ kanokoon
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์  ศิริวารินทร์ , รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์  ดุสิต คณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 จุดประสงค์เพื่อ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ...
13/มิ.ย./2019 - [19] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หลังจากนั้น นำนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
04/มิ.ย./2019 - [90] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน  ในวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร เวลา 09.00-12....
28/พ.ค./2019 - [72] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-12.50 บริเวณห้องสมุดโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  โดยมี นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ...
14/ส.ค./2018 - [347] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยกรไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครูบุคลกร ร่วมกับ 5 ตำบล ( ต.ภูเงิน ,ต.โพธิ์ทอง ต.ศรีวิลัย    ต. พรสวรรค์,ต.เหล่าน้อย) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง,โรงเรียนในเขตบริการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ...
14/ส.ค./2018 - [293] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนและนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี...
26/ก.ค./2018 - [354] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
34 ปี สถาปนาโพธิ์ทองวิทยาคาร
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  คณะครู บุคลากร นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 กรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู...
10/ก.ค./2018 - [537] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองคารเข้าค่ายคุณธรรม
การเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารได้จัดขึ้นเป็นโครงการ 1 วัน 1 คืน จุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชน พัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  ...
09/ก.ค./2018 - [420] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองคารร่วมแข่งขันโครงงานนักเรียน
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ได้ส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 5 โครงงาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ...
06/ก.ค./2018 - [392] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 จึงได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี...
05/ก.ค./2018 - [423] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร

หน้า

35
1
54
5
10
9
7
3
4
1
1
1
2
2
3
1
2
23
4
4
15
1
27
2
1
22
4
2
42
2
7
65
32
7
2
1
2
2
7
2
36
28
3
28
11
2
6
1
1
4
5
10
1
4
16
2
8
2
6
1