โพธิ์ทองวิทยาคาร

รูปภาพของ kanokoon
สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อสงเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการแสวงหาความรู้ ในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-12.50 บริเวณห้องสมุดโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  โดยมี นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ...
14/ส.ค./2018 - [176] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารนำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยกรไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครูบุคลกร ร่วมกับ 5 ตำบล ( ต.ภูเงิน ,ต.โพธิ์ทอง ต.ศรีวิลัย    ต. พรสวรรค์,ต.เหล่าน้อย) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง,โรงเรียนในเขตบริการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ...
14/ส.ค./2018 - [161] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สภานักเรียนและนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกันเป็นพลังแห่งการทำความดี แสดงความจงรักภักดี...
26/ก.ค./2018 - [208] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
34 ปี สถาปนาโพธิ์ทองวิทยาคาร
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน นำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  คณะครู บุคลากร นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 10 กรกฎาคม ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู...
10/ก.ค./2018 - [385] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองคารเข้าค่ายคุณธรรม
การเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารได้จัดขึ้นเป็นโครงการ 1 วัน 1 คืน จุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชน พัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  ...
09/ก.ค./2018 - [263] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองคารร่วมแข่งขันโครงงานนักเรียน
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ได้ส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 5 โครงงาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ...
06/ก.ค./2018 - [236] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 จึงได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี...
05/ก.ค./2018 - [280] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ...
26/มิ.ย./2018 - [236] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เดินรณรงค์ในหมู่บ้านเขตพื้นที่ให้บริการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
26/มิ.ย./2018 - [179] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น  ให้ความรู้แก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 วัถตุประสงค์เพื่อ  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ...
25/มิ.ย./2018 - [249] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร

หน้า

35
10
9
5
3
4
7
1
3
1
2
3
3
2
23
1
4
15
4
25
2
1
22
4
1
46
3
2
65
32
7
2
1
7
2
7
2
35
25
2
27
11
3
6
1
2
4
5
1
1
3
7
2
8
9
6
1
2
54