โพธิ์ทองวิทยาคาร

รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองคารเข้าค่ายคุณธรรม
การเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารได้จัดขึ้นเป็นโครงการ 1 วัน 1 คืน จุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชน พัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ นำธรรมะ  ...
09/ก.ค./2018 - [711] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองคารร่วมแข่งขันโครงงานนักเรียน
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ได้ส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 5 โครงงาน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ...
06/ก.ค./2018 - [607] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นโดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 จึงได้ยึดเอาวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกปี...
05/ก.ค./2018 - [661] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
สุนทรภู่ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ผลงานของสุนทรภู่ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ขาดสาย และมีการนำไปดัดแปลงเป็นสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือการ์ตูน ภาพยนตร์ เพลง รวมถึงละคร มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้ที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ...
26/มิ.ย./2018 - [634] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เดินรณรงค์ในหมู่บ้านเขตพื้นที่ให้บริการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดี ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
26/มิ.ย./2018 - [555] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น  ให้ความรู้แก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 วัถตุประสงค์เพื่อ  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ...
25/มิ.ย./2018 - [1,364] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ท่านรองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าศึกษานอกสถานที่ ในวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล และศึกษาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่ออนซอน จ.ร้อยเอ็ด...
22/มิ.ย./2018 - [670] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
พิธีไหว้ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
การไหว้ครูเป็นแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารจัดในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ...
15/มิ.ย./2018 - [665] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...
07/มิ.ย./2018 - [587] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โพธิ์ทองวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทย โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า...
07/มิ.ย./2018 - [598] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61