โพธิ์ทองวิทยาคาร

รูปภาพของ kanokoon
วันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
เนื่องด้วย15 ค่ำเดือน 6 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น วันต้นไม้แห่งชาติ  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ท่านรองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต และหัวหน้างานคือคุณครูกิตติชัย สุดานิช ร่วมกับคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น...
07/มิ.ย./2018 - [483] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียน
ด้วยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ภายใต้การนำของผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตำบลโพธิ์ทอง และ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรภายในโรงเรียน จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอ อำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธี...
25/พ.ค./2018 - [537] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โครงการรักษ์โพธิ์ทอง
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ดำเนินโครงการต่อเนื่อง กิจกรรมรักษ์โพธิ์ทอง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต ครูกิตติชัย สุดานิช ครูมนตรี ลคร แกนนำกิจกรรมคณะครูและนักเรียน สรุปผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา มอบรางวัลให้ห้องที่ลงพัฒนาเขตพื้นที่ดีเด่น...
28/ก.พ./2018 - [786] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเข้าเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ โดยการต้อนรับของผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริาารินทร์  รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน...
28/ก.พ./2018 - [821] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
งานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  รองผู้อำนวยการไกรกฤษณ์ ดุสิต พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
28/ก.พ./2018 - [751] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานวิชาการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการที่มานิเทศ ติดตาม การดำเนินงานวิชาการตามนโยบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  นายจงจัด จันทบ ,นายไพทูรย์ มนตรี ,นายเสถียร เปรินทร์ ,นายนพดล ศรีระกิจ, นายทองพูล ศิริโท ,นายอุพิษ เหมือนทอง ทางโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากรับนโยบายของกระทรวง...
03/ก.พ./2017 - [1,183] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
วันแม่แห่งชาติ
คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2559 คือ "สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร วัตถุประสงค์ที่จัดงานวันแม่ขึ้นมาก็เพื่อ - เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
22/ส.ค./2016 - [1,270] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
โครงงานค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ๑. เพื่อปลูกฝังให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ ๒. เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ๓. เพื่อฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์...
22/ส.ค./2016 - [1,401] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รับการประเมินทบทวน การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
การต้นรับการประเมินในครั้งนี้นำโดย ผอ.วิไลวัลย์ ศิริวารินทร์  รองผู้อำนวยการรัฐพล นามคำ  หัวหน้าฝ่ายทั้ง 6 ท่าน และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครูลัญชนา อุทสาร  ขอบพระคุณคณะกรรมการที่เข้ามาประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างสูงเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของโรงเรียนได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
22/ส.ค./2016 - [1,326] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร
รูปภาพของ kanokoon
รับธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมานิเทศ ติดตามและมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
22/ส.ค./2016 - [1,260] - ความเห็น - - : kanokoon - โพธิ์ทองวิทยาคาร

หน้า

35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
61