โพธิ์ศรีสว่างวิทยา

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ [ประชารัฐ : บ้านปู]
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณประชารัฐ จากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แนวคิด และทักษะใหม่ ๆ ด้านการสอน และการจัดการศึกษา...
15/ส.ค./2018 - [823] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา...
14/ส.ค./2018 - [621] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลโพนทอง เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ถึงภัยอันตราย  และความเสี่ยงต่อยาเสพติด ...
26/ก.ค./2018 - [603] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรมม
ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดหองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการอบรมเข้าค่าย ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ...
29/มิ.ย./2018 - [668] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
กิจกรรมทัศนศึกษา และนำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และได้นำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับ...คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ...
20/มิ.ย./2018 - [886] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรัีสว่างวิทยา ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ครอง ณ ใต้ถุน อาคารเรียน 1 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล...
17/มิ.ย./2018 - [689] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้มีเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ...
08/มิ.ย./2018 - [711] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
กิจกรรมวันไหว้ครู
 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย...
08/มิ.ย./2018 - [715] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
                     ในวันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  ได้ทำพิธีลงนามถวายพระพร นำโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายอดิศักดิ์  คำจูมจัง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี...
27/ก.ค./2017 - [1,028] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
กิจกรรรวมพลังแห่งความภักดี และระลึกถึงพรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และระลึกถึงพรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
28/พ.ย./2016 - [1,266] - ความเห็น - - : Psw3423 - โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
35
1
9
5
10
4
7
3
1
1
1
3
2
2
23
1
2
15
4
4
4
1
33
4
1
26
2
2
42
32
7
73
1
7
2
9
2
2
31
2
39
11
3
6
1
2
4
5
1
1
4
12
2
8
16
6
1
2
59