akkarawit

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ akkarawit รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ akkarawit
ชื่อ - นามสกุล
นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.secondary27.go.th
Line ID
kru-o
Facebook
http://facebook.com/kuo101
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC5S4kJJXFZMW2VSvkN5qZWg
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สพม.27 ข่าว 29/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ไฟล์ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ข่าว 31/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการรวมพลังสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข่าว 03/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 แถลงข่าวการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข่าว 19/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 ดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ข่าว 17/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) ข่าว 05/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 รายงานการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง ( นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ) บล็อก 18/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 เว็บลงทะเบียนแข่งขันวันวิทย์ปี 62 สพม.27 ข่าว 27/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ข่าว 13/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข่าว 04/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
19/ก.ย./19
28/ก.ย./18
24/มี.ค./16