boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การดูแลและติดตามสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ข่าว 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 การดูแลและติดตามสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา หนังสือราชการ 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการ 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข่าว 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการ 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพที่สามารถเรียนรู้ได้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 30/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพที่สามารถเรียนรู้ได้เข้ารับการศึกษา ประจำปีการศึ หนังสือราชการ 30/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ข่าว 29/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 การร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 29/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ