boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ S&P ระดับปริญญาตรี หนังสือราชการ 30/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด ข่าว 30/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด หนังสือราชการ 30/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
4 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา ข่าว 30/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
5 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ สหรัฐอเมริกา หนังสือราชการ 30/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าว 29/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 เร่งรัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการ 29/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
8 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 ข่าว 29/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
9 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2562 หนังสือราชการ 29/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ข่าว 27/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ