boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 19/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการ 19/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ข่าว 18/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก หนังสือราชการ 18/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ข่าว 18/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 หนังสือราชการ 18/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference ข่าว 15/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference หนังสือราชการ 15/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference หนังสือราชการ 15/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 15/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ